ZKSM realizuje občianske a hodnotové vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov vyznačujúcich sa pravidelnosťou a systematickosťou so zameraním na rozvoj zručností a kompetencií mladého človeka s dlhodobým dosahom na jeho osobný, občiansky a spoločenský život.

ZKSM toto vzdelávanie realizuje: 

 • uskutočňovaním v rámci výchovno-vzdelávacieho programu, ktoré obsahuje hodnotové, občianske vzdelávanie ako i rozvoj konkrétnych zručností, 
 • V rovine občianskeho vzdelávania sa ZKSM v projekte Kresťan v spoločnosti (Kresťan v politike) a vzdelávaní v rámci Animátorskej a Líderskej animátorskej školy a prostredníctvom Interného grantu ZKSM, 
 • v štyroch akreditovaných programoch Start up your life, Animátorská škola, Líderská animátorská škola, Sieťovanie v regióne,
 • v neakreditovaných vzdelávacích programoch Robiť ťažké veci, Animator light, Škola animátorského sprevádzania,
 • prostredníctvom vzdelávacích kurzov Filip, H2O, Kurz základov kresťana, Alfa, Nasleduj Krista,
 • prostredníctvom vzdelávacích seminárov zameraných na témy angažovanosti, participácie, aktuálnych výziev vo svete ako sú chudoba, uplatňovanie ľudský práv, ochrana životného prostredia,
 • organizovaním jazykového tábora,
 • organizovaním národných konferencií Objav svoje poslanie, Slovensko 25, Učiteľ, Apoštol, konferencie pre mužov a konferencie pre ženy,
 • poskytovaním rôznych metodických materiálov pre pravidelnú činnosť spoločenstiev.
 • Špecifické manuálne zručnosti a teoretické i praktické vedomosti získajú účastníci projektu Katarínka a projektu Dubova Colonorum

 

 

Celé vzdelávanie v ZKSM sa nesie v "duchu" hodnôt ZKSM:

 • RAST A FORMÁCIA JEDNOTLIVCA A SPOLOČENSTIEV
 • VZŤAHY
 • PRIJATIE
 • OTVORENOSŤ
 • SLUŽBA A DOBROVOĽNÍCTVO
 • KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVÁ MLÁDEŽE
 • BOŽIE KRÁĽOVSTVO 
 • SPOLUPRÁCA A SIEŤOVANIE
 • ANGAŽOVANOSŤ, PARTICIPÁCIA A INOVATÍVNOSŤ

Ďalej pri formovaní postojov a hodnôt sa v ZKSM zameriavame na rozvoj schopností a zručností, ktoré učia našich členov:

 • prijímať zodpovednosť za seba a za svet, v ktorom žijeme,
 • rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet,
 • súhlasiť s potrebou riešiť globálne problémy,
 • chápať odlišnosti a akceptovať rovnaké práva,
 • všímať si nezodpovedné správanie a konanie človeka,
 • pozmeniť svoj názor, postoj,
 • odmietať neznášanlivosť a extrémizmus,
 • akceptovať výhody vzájomnej spolupráce medzi ľuďmi,
 • preferovať mierové riešenia,
 • vyjadriť solidaritu s ľuďmi v ťažkej životnej situácii,
 • ponúknuť aktívnu pomoc.