Projektová podpora

Ako písať projekty?

Máte so spoločenstvom skvelé nápady a potrebujete na ne získať ešte viac financií?

Napíšte nám na zksm@zksm.sk vašu predstavu a my vám radi poradíme, ako napísať ďalšie priojekty, ktoré vám pomôžu pretaviť vaše sny do skutočnosti. Ak máte dobrý nápad napríklad na leto, rátajte s tým, že s písaním projektu je potrebné začať oveľa skôr, niekedy aj pol roka či rok vopred.

Možnosti získavania finančnej podpory pre činnosť spoločenstiev v ZKSM

Pre spoločenstvá, ktoré z pohľadu získavania financií potrebných na svoje aktivity pokladáme za súčasť neziskového sektora, je najviac využívanou formou získavania financií zapojenie sa do grantových programov. Grant je finančný príspevok, ktorý môžeme získať na základe predloženia písomného projektu. Na Slovensku je veľa rôznych grantových programov, ktoré sa líšia najmä oblasťami, ktorých realizáciu finančne podporujú.

V dokumente Prehľadný zoznam vyhlasovateľov grantov (dole, pod textom) je uvedených niekoľko internetových odkazov, kde nájdete odkazy na rôzne grantové programy, ktoré podporujú zväčša konkrétne témy a aktivity a líšia sa výškou podpory, zameraním ako i časovými lehotami pre schválenie a uskutočnenie projektu.

Informácie o aktuálnych grantových výzvach nájdete aj na webovej stránke ZKSM, v časti Projektová podpora – aktuálne grantové výzvy.

Ďalšou možnosťou je získať finančnú podporu zo samospráv (obcí a miest), ktoré v rámci svojich rozpočtov podporujú aj aktivity zamerané na činnosť s mladými. Informácie zväčša uvádzajú na svojich internetových doménach. Požiadať môže o to právnická osoba, ktorá má sídlo na území daného kraja alebo fyzická osoba, ktorá má na území daného kraja trvalý pobyt. Cez ZKSM, ktoré má sídlo v Košickom kraji, je možné žiadať o dotáciu len na území tohto kraja.

Pre spoločenstvá a ich členov, ktorí sú registrovanými členmi ZKSM, je niekoľko možností ako získať finančné prostriedky na svoju činnosť a aktivity.

Prvou možnosťou je získanie finančných prostriedkov prostredníctvom programu PODPORA. Tým, že sa spoločenstvo spolu so svojimi členmi stane členom ZKSM, má každoročne právo zapojiť sa a získať finančné prostriedky na svoju činnosť cez program podpory práce s mládežou PODPORA, ktorú ZKSM administruje. Viac informácií môže spoločenstvo získať u regionálnych koordinátorov, na ktorých kontakty sú uvedené tu: https://www.zksm.sk/oddelenia.

Druhou možnosťou je získanie 2 (3%) pre konkrétne OC alebo spoločenstvo v ZKSM, ktoré mu darujú nimi oslovené fyzické a právnické osoby. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na stránke ZKSM tu: https://www.zksm.sk/web/zksm/ako-nas-podporit/-/journal_content/56/28978/2590710.

Treťou možnosťou pre členov ZKSM je zapojenie sa do Interného grantu ZKSM, ktorý je vyhlasovaný každoročne v prvom kvartáli roka a je zameraný na určité témy a oblasti. Spoločenstvo sa potom môže do grantu zapojiť so svojim jedinečným nápadom a získať tak na jeho realizáciu financie. O internom grante nájdete viac informácií tu: https://www.zksm.sk/interny-grant.

Štvrtou možnosťou je pod hlavičkou ZKSM osloviť miestnu samosprávu s vlastným projektom.

Na získanie finančnej podpory na svoju činnosť a aktivity však potrebujete zostaviť projekt.

 

Prehľadný zoznam vyhlasovateľov grantov

Ako zostaviť kvalitný projekt?