« Späť

Projekty IG ZKSM - Workshop Y

Projekty IG ZKSM - Workshop Y

TN - Stretko Beluša - Workshop Y

Vo farnosti Beluša žije veľa mladých ľudí, ktorí ešte nedokážu sami prevziať zodpovednosť za organizovanie podujatí pre mládež. Zároveň je v nich vidieť potenciál budúcich lídrov, animátorov, organizátorov podujatí. Mladí zo Spoločenstva Stretko Beluša sa rozhodli vzdelávať tamojších mladých a pomôcť im nadobudnúť rôzne nové zručnosti, ktoré sú pre ich budúcnosť kľúčové a ktoré však škola prakticky nerozvíja... 

"Vytipovali sme si témy ako komunikácia, tímová spolupráca, prezentačné zručnosti a pod., ktoré sme u nich chceli prehĺbiť postupne prostredníctvom jednotlivých workshopov.

Celodenný program sme rozdelili do niekoľkých častí:

1. Workshopový blok s témou Komunikácia – verbálna a neverbálna komunikácia, prečo komunikovať, ciele komunikácie, formálna a neformálna komunikácia. V rámci skupiny účastníkov sme simulovali rôzne komunikačné situácie, praktické aktivity v reálnych situáciách s ľuďmi mimo spoločenstva.  

2. workshopový blok sa venoval téme Tímová spolupráca –tím a jeho ciele, tímová spolupráca, komunikácia v skupine a riešenie konfliktov, líderstvo, rozhodovanie, spätná väzba.

3. workshopový blok bol zasa zameraný na prezentačné zručnosti – komunikácia s publikom, rétorika, motivácia, metódy a techniky prezentácie, hlas ako nástroj.

Všetky workshopy mali vlastné aktivity, vďaka ktorým si mohli účastníci lepšie osvojiť zručnosti a prehĺbiť získané poznatky.

Na záver sme účastníkom pripravili burger party spojenú s vyhodnotením Belušskej hry a celého podujatia."

Viac