« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Piar

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Piar

 

 

 

 

 

 

 

 

Páter Juraj, vo vašej osobe sa spája niekoľko vedúcich postov – v prvom rade ste provinciálom Rehole piaristov na Slovensku. Taktiež vediete spoločenstvo Piar, v ktorom je viac než 200 mladých ľudí v niekoľkých spoločenstvách. V minulosti ste boli päť rokov riaditeľom školy a rektorom Kolégia v Prievidzi a ako učiteľ s niekoľkoročnou praxou dobre viete, čo znamená viesť mladých. Čo je teda podľa vás kľúčové pri vedení mladých ľudí v dnešnej dobe? Čo je najväčším úskalím i najväčšou šancou a možnosťou pre každého vedúceho spoločenstva? 

Na túto otázku existuje jednoduchá odpoveď, ktorá však v sebe nesie všetky zložitosti. Myslím si, že najdôležitejší pri vedení mladých ľudí dnes, je vzťah. Na vzťahoch začína a končí všetko. Ale to som nevymyslel ja. Vieme to preto, lebo máme svojho Učiteľa – Ježiša. Tým, že sa nám Boh predstavuje ako Láska, hovorí, že vzťah je to najdôležitejšie. Pri formovaní mladého človeka máme viesť do vzťahu s Bohom a On si nás už povedie do správnych vzťahov k druhým a sebe samému. A tým, že naše vzťahy nie sú jednoduché, začínajú sa mnohé problémy a úskalia aj pre vedúcich spoločenstiev. Je potrebný čas, aby vedúci spoločenstva dozrel v osobu, ktorá druhých nemanipuluje a neovláda, ale uvoľňuje a rozvíja. To je zasa jeho najväčšia možnosť. Treba si všímať Ježišovu pedagogiku, lebo tak to robil On.

 

Aké boli počiatky vzniku spoločenstva Piar?  Koľko spoločenstiev doň patrí dnes a čo je ich hlavným zameraním?

Spoločenstvo sa začalo formovať pred desiatimi rokmi, keď som ako piarista prišiel do Prievidze do našej školy a pozval som mladých, aby sme sa začali spolu modliť. Tak vzniklo prvé malé spoločenstvo, ktoré začalo robiť každý piatok otvorené chvály po mládežníckej omši v Piaristickom kostole v Prievidzi. A tieto mládežnícke večery trvajú až podnes. Do spoločenstva Piar patrí veľa malých spoločenstiev alebo skupiniek. Ich presný počet neviem, lebo tým, že sa spoločenstvo rozrastá v mnohých univerzitných mestách na Slovensku, ale aj v Čechách, kde mladí z Piar-u odchádzajú študovať, tak sa to dá zistiť len ťažko. Ale každú chvíľu počujem, že vznikla ďalšia modlitbová skupinka. Víziou spoločenstva je privádzať mladých ľudí k Ježišovi. Víziu uskutočňujeme cez duchovné obnovy a evanjelizácie, na ktorých mladých pozývame. Po nich ich vždy pozveme do spoločenstva s tým, že buď sa pridajú k nejakej malej skupinke alebo vytvoríme novú, ktorú začne viesť starší člen spoločenstva. V malých spoločenstvách sa mladí modlia, nájdu si duchovné vedenie a prechádzajú formáciou, ktorú máme pre nich pripravenú. Samozrejme spolupracujeme aj s ostatnými spoločenstvami ZKSM.

 

Čo je to hlavné a dôležité, čo podľa vás dáva spoločenstvo mladému človeku dnes?

Spoločenstvo pozýva mladého človeka do vzťahu s Bohom a ďalšími bratmi a setrami spoločenstva. Mladý človek pomocou spoločenstva nachádza svoju identitu v Bohu. Spoznáva, že nie je sirotou, ale Božím dieťaťom, synom, či dcérou nášho Otca. Tým sa zásadne menia jeho hodnoty. Prínosom sú najmä zlepšené vzťahy v rodinách i v škole. Pretože vo vzťahovej výchove sa mení vonkajší výchovný tlak založený na strachu z trestu na vnútorný tlak. Napríklad žijem v úcte k svojim rodičom, nie preto, že sa bojím trestu, keby som bol neúctivý, ale preto, lebo mi záleží na dobrom vzťahu s nimi.

 

V súvislosti s mládežou a spoločenstvami sa dnes viac a viac hovorí o novej evanjelizácii. Aké miesto má u vás v spoločenstve, v čom vidíte jej najväčší prínos, ovocie, výzvy?

Myslím si, že zmenená situácia v spoločnosti, nás vyzýva k niečomu novému: k novému prežívaniu našej spoločnej skúsenosti viery a hlásania prostredníctvom novej evanjelizácie – „novej svojím zápalom, svojimi metódami i svojimi prejavmi,“ ako povedal pápež sv. Ján Pavol II. Spoločenstvo je miesto konania Ducha Svätého, ktorý vanie, kedy chce a kam chce. A práve Duch Svätý je iniciátorom novej evanjelizácie. Tým, že robíme evanjelizáciu novou formou, príťažlivou pre mladých, pomáha mladých zorientovať sa v tejto meniacej sa dobe a nájsť cestu k Ježišovi. Som vďačný najmä našim mládežníckym kapelám GodKnows, HeartBeat a Sunrise za prínos v evanjelizácii. Ovocím našej evanjelizačnej činnosti sú pribúdajúce malé spoločenstvá a ďalší obrátení mladí ľudia k Bohu, zmenené životy a uzdravené vzťahy. Výzvu v tejto oblasti veľmi jasne vyjadril Svätý otec František: „Existujú dva obrazy Cirkvi - evanjelizujúca Cirkev... a zosvetštená Cirkev, ktorá žije pre seba a v sebe.“

 

Ako vyzerá služba u vás v spoločenstve, čo tvorí jej nosnú časť? Odkiaľ beriete silu a chuť slúžiť?

Služba v spoločenstve smeruje smerom von v spomínanej evanjelizácii, tým, že organizujeme evanjelizácie vo farnostiach, kde nás pozvú. Tiež niektoré evanjelizačné kurzy  sú spojené s ohlasovaním kerygmy. Spolupracujeme aj s ostatnými spoločenstvami na Slovensku, najmä so spoločenstvom eSPé na niektorých celonárodných projektoch. Stretávame sa s vedúcimi ďalších spoločenstiev na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Služba smerom dovnútra spoločenstva sa zameriava na formáciu členov spoločenstva. Okrem pravidelných piatkových formačných stretnutí sú mladí pozývaní na duchovné obnovy  o Božom slove, o duchovnom boji, o modlitbe, o vzťahoch, o Božom kráľovstve. Vzťah s Bohom nám nedá neslúžiť. V ňom je sila i chuť.

 

Spoločenstvo Piar organizuje a vedie spoločnú modlitbu chvál s mladými v rôznych mestách Slovenska. Zdá sa, že táto forma modlitby mladých obzvlášť priťahuje. Prečo je to tak, alebo sa mýlim?

Myslím si, že každý z nás je povolaný chváliť a že zvelebovanie je najvznešenejšia činnosť ľudského ducha. Ako hovorí náš katechizmus: „Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého, oslavuje ho preto, že On je, ešte viac než za to, čo koná.“ (porov. KKC 2639) Keďže si myslím, že modlitba je vlastná človeku ako niečo habituálne, chvála ako najkrajšia forma modlitby môže nejlepšie  vyjadriť to, čo človek cíti k Bohu. Chvála je teda vonkajším vyjadrením vzťahu k Bohu. A mladí ľudia sú milovníci, radi vyjadrujú svoju lásku a hnutia svojho srdca. Na druhej strane modlitba chvál je aj modlitbou, ktorá zvoláva požehnanie na mestá, dediny a celé Slovensko, za ktoré sa modlíme. Povedal by som, že je dobrou duchovnou zbraňou proti nepriateľovi. Tak veľmi sa teším, že chvály sa rozrastajú v mestách a dedinách po celom Slovensku.

 

V jednom rozhovore ste povedali, že najlepšie, ako môžete pomôcť mladým ľuďom, je keď im pomôžete nájsť zmysel života - cestu k Bohu. Ako je to s vierou u mladých ľudí dnes? Prečo niektorí veria a prečo iní vieru odmietajú? Čo hľadá mladý človek vo viere?

Viera mnohých mladých dnes je strhujúca a zapálená. Nemyslím si, že mladý človek dnes nie je hľadajúci, alebo že je plytký. Nie, to si nemyslím. Práve naopak, tým, že toho materiálneho je okolo nás veľmi veľa, zvyšuje sa hlad po duchovnom živote. Potrebné je pomôcť sa zorientovať v ponukách, ktorý nám dáva tento svet. V duchovnej oblasti je množstvo ponúk a ciest viery. Čomu alebo komu dovolím, aby naplnil moje srdce? Mnohokrát mladý človek otvorí srdce závislosti, ktorá ho zotročí. Len Boh ponúka slobodu.

 

Minulý rok ste sa stali provinciálom vašej rehole. Teda ak to tak môžem povedať, ste vyšším predstaveným Rehole piaristov na území Slovenska. Ako vnímate z tejto pozície  spoluprácu s laickými spoločenstvami? Čo môžu ponúknuť spoločenstvá a mládež Cirkvi dnes?

Tým, že našou piaristickou charizmou je vychovávať deti a mládež, máme veľmi blízko k spolupráci s laikmi. Napokon na piaristických školách najbližšími spolupracovníkmi sú naši učitelia, ale aj ľudia, ktorí s nami spolupracujú v našich kostolov a iných dielach. Tým, že sme školská rehoľa, ponúkame mladým možnosť formovať sa aj  v mládežníckych spoločenstvách. Nedávno sme založili u nás aj tretí rád piaristov – Piaristickú fraternitu, ktorá je spoločenstvom spoločenstiev. Sú to spoločenstvá pri našich kostoloch a školách, ktoré nám pomáhajú svojou modlitbou, ale aj službou v práci s mladými ľuďmi. Sú to obrátení mladí ľudia, ktorých horiace srdcia pre Boha zapaľujú srdcia ďalších mladých, a tak napĺňajú poslanie Cirkvi.

 

Teraz to trochu otočím. Čo môže Cirkev dnes ponúknuť mladému človeku a spoločenstvám a akým spôsobom ich dokáže osloviť?

Každoročne slávime Týždeň Cirkvi pre mládež. V tomto týždni prebieha ešte väčšie evanjelizačné úsilie v jeho rozličných formách. Teším sa najmä z projektu Godzone, ktorý pod záštitou KBS prináša celoslovenskú evanjelizáciu zasahujúcu tisíce mladých ľudí. Cirkev takýmto spôsobom chce pomôcť mladému človeku nájsť správny a bezpečný smer jeho života. Napokon Cirkev prichádza s novou evanjelizáciou zameranou najmä na tých, ktorí boli pokrstení, no vzdialili sa od Cirkvi a žijú bez vzťahu s Bohom. Chce im tak umožniť nové stretnutie s Pánom, ktorý jediný naplní náš život hlbokým zmyslom a pokojom. Mladým ľuďom tak Cirkev umožní znovuobjaviť vieru ako zdroj milosti, ktorá prináša radosť a nádej v osobnom, rodinnom i spoločenskom živote.

 

Tradičná bodka na záver: Čo by ste chceli vidieť, keby ste sa mohli v tejto chvíli pozrieť na spoločenstvo Piar o desať rokov?

Verím, že by som bol svedkom ďalších veľkých zázrakov, pretože za najväčší zázrak stále považujem obrátenie mladého človeka.

 

 

 

Viac sa o spoločenstve dočítate na www.piar.sk

 

Viac