interný grant ZKSM 

Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM motivuje a zároveň podporuje mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti.
Ciele interného grantového kola:

  • Motivovať spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí.
  • Povzbudiť mladých v spoločenstvách k spolupráci s inými spoločenstvami v regióne.
  • Poukázať na hodnotu a dôležitosť práce s mládežou.
  • Učiť mladých ľudí, členov ZKSM projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu, prijímať výzvy a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu.
  • Viesť mladých k systematickosti práce v spoločenstvách napr. aj prípravou metodických materiálov.
  • Napĺňať vybrané ciele strategického plánu ZKSM: participácia, spolupráca a sieťovanie spoločenstiev, znevýhodnené skupiny mladých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti, angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity, zvyšovanie kompetencií mladých ľudí prostredníctvom rôznych školení, hodnota práce s mládežou.

   Pre viac informácií o projektoch interného grantu ZKSM v jednotlivých rokoch, kliknite na podstránky: 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014