OBLASTNÉ CENTRÁ

Oblastné centrum je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. Oblastné centrum vedie vedúci OC. Aktuálne má ZKSM 26 oblastných centier.


STRED A ZÁPAD SLOVENSKA

 

OC Bratislava

Vedúci: Petra Dočolomanská
Kontakt:petra.docolomanska@gmail.com

OC v kocke

Do nášho OC patrí 13 spoločenstiev z Bratislavy a okolia. Činnosť spoločenstiev je rôznorodá, ale prevažne zameraná na systematickú prácu s deťmi a mládežou.
Viaceré spoločenstvá svojou službou pomáhajú vo svojich farnostiach miestnym kňazom pri formácii birmovancov alebo príprave a organizácii rôznych podujatí pre deti a mládež. Niektoré spoločenstvá  sa venujú primárne evanjelizačnej a misijnej činnosti nielen na území Slovenska ale aj v zahraničí. Spoločenstvo Calvary a Martindom vydávajú rôzne knižné publikácie, časopisy, cd a dvd nosiče s evanjelizačným obsahom - ktoré slúžia ako evanjelizačný a formačný materiál pre širokú verejnosť.
Každý rok organizujeme animátorskú školu (KMBA), rôzne letné tábory zamerané aj na rozvoj cudzích jazykov u mladých ľudí (Anem). Viaceré spoločenstvá pripravujú počas celého roka rôzne formačné kurzy, prednášky na rôzne témy ale tiež kultúrne podujatia (UPC BA, KMBA, MARTINDOM).
Mladí v našom OC sú veľmi aktívni a hľadajú možnosti vzájomnej spolupráce a podpory detí a mladých zo spoločenstiev v Bratislave a okolí. Často sa ako dobrovoľníci zapájajú do činnosti ostatných OC ktoré fungujú v našom okolí.

 

OC Katarínka

Vedúci: Katarína Ečeryová
Kontakt: elpida@katarinka.sk

OC v kocke

Myšlienka projektu Katarínka, záchrany ruín kláštora Svätej Kataríny Alexandrijskej, vznikla v roku 1994. Od leta 1995 formou mládežníckych táborov, v netradičných, do histórie umiestnených, dvojtýždňových turnusoch počas leta mladí ľudia svojou dobrovoľníckou prácou zachraňujú ruiny kláštora pred úplným rozpadnutím a zánikom.
Prostredníctvom záchrany tejto kultúrnej pamiatky zvyšujeme nielen povedomie o samotnej lokalite, nesnažíme sa iba o zachovanie „ducha miesta" a podstaty pamiatky, ale predovšetkým o formovanie vzťahu mladej generácie ku pamiatkam, dobrovoľníckej práci a ku hlbším hodnotám. Inšpirujeme mladú generáciu k dobrovoľníctvu a vychovávame nových organizátorov, ktorí vedú tábory v ďalších ročníkoch projektu.
Web stránka OC: www.katarinka.sk

 

OC Malacky

Vedúci: Magdaléna Žitňanská
Kontakt: zitnanska.magdalena@gmail.com

OC v kocke

V OC Malacky máme tri spoločenstvá. V Stupave, kde je veľa mladých rodín, je každý piatok stretnutie detí na farskom dvore. Animátori a diakon, ktorí pre ne pripravujú program, utužujú svoj kolektív na biblických stretnutiach. Už odrastení mládežníci sa, spolu so svojimi mladými rodinkami, stretávajú v spoločenstve EUN, po záhorácky: "enem u nás". Centrom týchto stretnutí je Malackám blízke Kostolište, ale i iné záhorácke obce, kde rodinky bývajú. Tretím spoločenstvom je Don Bosco v Gbeloch. Okrem pravidelných hravých či tvorivých stretnutí animátori každoročne organizujú týždenný tábor s bohatým programom. Hojná účasť detí a mládeže len potvrdzujú obľúbenosť a kvalitu týchto táborov.

 

OC Dunajská Lužná

Vedúci: Barbora Štellerová
Kontakt: barbora.stellerova@gmail.com

OC v kocke

Naše oblastné centrum pôsobí vo farnosti Dunajská Lužná. OC tvoria z časti spoločenstvá birmovancov. Ich pravidelné stretnutia sú zamerané na budovanie osobného vzťahu s Bohom a prípravu na túto sviatosť.
Ďalej je tu mládežnícke spoločenstvo Ostrov a spevácky zbor. Našou víziou je s Božou pomocou pracovať na obnovení našej farnosti. Sme mladí ľudia, ktorí túžia prijímať toto pozvanie Božieho Ducha. Chceme spoločne hľadať Božiu vôľu pre naše dni a rásť na ceste k nemu, aby sme boli nadšenými ohlasovateľmi radostnej zvesti vo svete. Zdrojom duchovnej sily sú pre nás modlitbové stretká, ktoré bývajú každú stredu. Okrem toho sa venujeme príprave mládežníckych adorácií a detských sv. omší a organizovaniu rôznych podujatí vo farnosti. Sú tu tiež nácviky zboru, práca na našom mini-časopise a ešte všelijako ináč strávený čas spoločenstva pri budovaní Božieho kráľovstva. Niektorí z nás sú zároveň animátormi detského spoločenstva ("kinder-stretko"). Do nášho OC patrí tiež detské spoločenstvo Plamienok z Miloslavova.
Web stránka OC: www.facebook.com/klubostrov

 

OC Sereď

Vedúci: Miroslav Kavoň
Kontakt: miro.kavon@gmail.com

OC v kocke

OC Sereď má v súčasnosti zastúpenie v Galante, Seredi, Sintave a na Vinohradoch nad Váhom. Spoločenstvá majú svojich animátorov, ktorí koordinujú činnosť svojho spoločenstva a spolupracujú s vedúcim OC. Činnosť nášho OC spočíva v pravidených stretnutiach, organizovaní táborov, víkendoviek, športových a dobrovoľných aktivitách.

 

OC Trnava

Vedúci: Aleš Rus
Kontakt: ales.rus@betel.sk

OC v kocke

OC Trnava má zastúpenie v Hlohovci, Bojničkách a Trnave a niektorých dedinkách v okolí. Postupom času sa však naďalej rozrastáme. Každé spoločenstvo má svojho lídra alebo animátora, ktorý spolupracujúe s vedúcim OC. Činnosť nášho OC spočíva prevažne v pravidelných stretnutiach a organizovaní rôznych duchovných a vzdelávacích podujatí zameraných hlavne na teenagerov, pričo sa im snažíme ponúknuť evanjelium prostredníctvom modernej hudby, chvál, kocenrtov či stretiek.

 

OC Nitra

Vedúci: Monika Gubáňová
Kontakt: gubimonix@gmail.com

OC v kocke

Oblastné centrum má v súčastnosti 6 spoločenstiev, z toho 5 je situovaných priamo v Nitre - BeLight (Vysokoškolský zbor), UPC team, Jakub_Izrael, VBH Nitra a Pí 3:14. Väčšina týchto spoločenstiev je zameraná na prácu s vysokoškolskou mládežou a prípravu akcií najmä pre vysokoškolskú mládež počas semestrov (sv. omše, prednášky, víkendovky, filmové večery, chvály,...). 
Jedno spoločenstvo pracuje s mladými mimo Nitry a to Vrábelská mládež vo Vrábloch.

 

OC Žilina

Vedúci: Veronika Brezániová
Kontakt: veronika.b007@gmail.com

OC v kocke

OC Žilina spája spoločenstvá rôzneho zamerania (mládežnícky zbor, stretká), ale so spoločným cieľom - zmysluplne tráviť voľný čas s dôrazom na duchovný a osobný rozvoj. Spája nás jedna viera, ktorú chceme prežívať v spoločenstve a napomáhať tak spoločne na svojom raste. Cieľom do budúcnosti je predovšetkým jednota, či už v rámci členov OC, ale takisto navonok v rámci farností a celej cirkvi, čomu môžu napomôcť plánované spoločné a otvorené akcie a podujatia.
Najväčšou akciou OC býva benefičný koncert členov spoločenstva Emauzy, z ktorých sú mnohí študentmi konzervatória.

 

OC Trenčín - Juh

Vedúci: Katarína Harceková
Kontakt: katarina.h1996@gmail.com

OC v kocke

Naše oblastné centrum sa skladá z dvoch spoločenstiev (Južania a Nové Mesto), ktoré sa snažia pritiahnuť mladých ľudí pomocou zaujímavých akcií (šport, filmové večery), mládežníckeho zboru, modlitby chvál, kurzov pre birmovancov a pod. Členovia spoločenstiev spoznali Božiu lásku, ktorú chcú prejavovať druhým ľuďom v duchu vízií:
,,Aby každý obyvateľ Považia žil osobný vzťah s Ježišom v spoločenstve ľudí." (Južania)
,,Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!" Lk 11,13 (Nové Mesto)

 

OC Bánovce nad Bebravou

Vedúci: Peter Králik
Kontakt: pet.kralik@gmail.com

OC v kocke

Naše OC sa v poslednom čase teší rozvoju po všetkých stránkach. Spoločenstvá pôsobia v štyroch farnostiach a tiež máme v OC bratov a sestry z ECAV. Väčšina spoločenstiev je z Bánoviec nad Bebravou a okolia, ale tiež z Topoľčian. Značné množstvo našich členov sú birmovanci, ktorý sú v tomto čase grom služby spoločenstva rEVOLution. Máme tu tiež Spevokol, Miništrantov, spoločenstvá United a Džesklup z Uhrovca a Charis z Topoľčian. Okrem toho sa nám začína vetviť aj spoločenstvo rEVOLution, ktoré okrem piatkových otvorených stretiek máva každý týždeň stretká aj v Rybanoch, stretá sa aj tzv. Babinec a Jadro.
Spoločenstvo, formácia, vzťahy, služba, birmovanci, evanjelizácia, výchova lídrov... – to sú slová, ktoré by nás mohli vystihovať. Avšak v každom spoločenstve sú inak aplikované. Snažíme sa pomôcť k vznikaniu nových spoločenstiev a kvalitných lídrov. Evanjelizáciu momentálne, keďže vo farnosti máme na to priestor, sústredíme na birmovancov.
Podujatia robíme rôznorodé: výlety, turistiky, duchovné obnovy/cvičenia, tábory pre deti aj mladých, obnovy pre lídrov, teambuildingové akcie pre vedúcich spoločenstiev... Za spomenutie stojí najmä Cyklistická Cyrilo-Metodská púť mladých a duchom mladých. Pravidelne sa jej zúčastňuje niekoľko stoviek ľudí (mladých, detí, aj starších a celých rodín...).
Najväčší význam však vidíme v pravidelných podujatiach – stretkách jednotlivých spoločenstiev, ktorých je už teraz mnoho..
.

 

OC Nové Zámky

Vedúci: Zuzana Podobová Melegová
Kontakt: zpodobova@gmail.com

OC v kocke

OC momentálne združujeme päť spoločnestiev. Tie sa zaoberajú prácou so slovensky i maďarsky hovoriacimi deťmi a mládežou. Spoločenstvá v OC Nové Zámky sa pravidelne stretávajú jednak na stretkách, ktoré pripravujú a vedú animátori, na nácvikoch spevokolov či divadla, alebo pri rôznych športových podujatiach. Okrem pravidelných akcií spoločenstvá počas roka organizujú pre deti a mládež rôzne výlety do prírody, koncerty a od roku 2009 sa v našom OC organizuje festival mládežníckych spevokolov SpesFest. Spoločenstvá sa tiež zúčastňujú rôznych pútí, festivalov a speváckych súťaží.

 

OC Banská Bystrica

Vedúci: Michaela Kičurová
Kontakt: michaaela@gmail.com

OC v kocke

Jednotlivé spoločenstvá v rámci OC Banská Bystrica sa zameriavajú na mládež, ktorá sa stretáva v UPC Štefana Moysesa, v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline, ale patrík nim aj Katedrálny zbor, ktorý pravidelne sprevádza mládežnícke sv. omše v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Cieľom vedúcich spoločenstiev je budovať autentické vzťahy priateľstva a dosahovať osobné naplnenie a skutočnú istotu.

 

OC Prievidza

Vedúci: Radovan Bezák
Kontakt: radobezak@gmail.com

OC v kocke

Väčšina spoločenstiev v OC Prievidza sa zameriava na prácu s mladými, študentmi stredných a vysokých škôl, no nechýba aj spoločenstvo, pracujúce s mladými rodinami. Spoločenstvá sa venujú aj rôznym službám a dobrovoľníckej činnosti, organizujú rôzne duchovné a evanjelizačné akcie, podujatia a kurzy, a vedú aj napr. prípravu birmovancov. Ich spoločným všeobecným cieľom je zavádzanie princípov Božieho Kráľovstva do každodenného života ľudí v regióne.

 

OC SP

Vedúci: Julo Slovák
Kontakt: julo@zksm.sk

OC v kocke

OC SP je zamerané hlavne evanjelizácie s výchovným vplyvom na miestne školy a skupiny mladých ľudí. Venuje sa v prevažnej väčšine teenagerom a ich programy sa snažia byť relevantné voči dnešnej dobe a kvalitné. Podujatia sú orientované na spomínanú cieľovú skupinu teenagerov a teda sú inovatívne a moderné.
Web stránky OC:
www.godzone.sk
www.spolocenstvosp.sk

 

OC Zvolen CUP

Vedúci: Bartolomej Hurňanský
Kontakt: barty@post.sk

OC v kocke

Cieľom OC je kresťanská formácia, najmä študentov vysokej školy, ktorí dočasne odišli zo svojich farností a spoločenstiev kvôli štúdiu, aby mali priestor a možnosti aj na novom mieste sa stretávať a vytvoriť nové kresťanské spoločenstvá, žiť svoju vieru a celkovo v nej rásť. Je možnosť zapojiť sa do spevokolu na omšiach, pomôcť organizovať rôzne akcie, podujatia a činnosti v dome Phorum, v ktorom má Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov sídlo.

 

OC Kéfas

Vedúci: Terka Škovierová
Kontakt: terkakom@gmail.com

OC v kocke

Hlavným zameraním nášho OC je koordinovať voľnočasové aktivity a prácu s deťmi a mládežou. Spoločenstvá sa orientujú na pravidelnú prácu v základných kolektívoch a spoločné akcie hlavne v letných mesiacoch. OC vynakladá úsilie organizovať v priebehu roka aspoň tri spoločné akcie, na ktorých by sa stretli členovia jednotlivých základných kolektívov.
Špecifikum nášho OC je, že jednotlivé základné kolektívy pôsobia na území šiestich krajov SR, no napriek tomu sa vytvárajú možnosti na spoločne stretávanie sa jednotlivých vedúcich i členov a vymieňanie si skúsenosti.

 

OC Firesz-Duna Mente

Vedúci: Júlia Gyurcsiová
Koktakt: dunamente.kapcsolat@firesz.sk

OC v kocke

Naše OC združuje menšie spoločenstvá, ktoré fungujú v troch seniorátoch (Bratislava, Komárno, Barš) Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Našim hlavným cieľom je poskytnúť mladým priestor a možnosť zažiť spoločenstvo, nadviazať nové priateľstvá, vzdelávať sa a svoje vedomosti, zručnosti aplikovať tak vo vlastnom živote, ako aj v živote spoločenstva. Preto organizujeme pravidelné víkendové tábory, team-building víkendovky, konferencie, jednodňové stretnutia a samozrejme letné tábory.

 

VÝCHOD SLOVENSKA

OC Holubica

Vedúci: Ľubomír Pivka
Kontakt: oc.holubica@zksm.sk

OC v kocke

OC Holubica tvoria spoločenstvá z dvoch diecéz a aj dvoch dekanátov. Spoločenstvá sú pod pastoračnou správou svojich farských kňazov. Vo svojich farnostiach organizujú množstvo aktivít zameraných na formáciu mladého človeka ale aj na vyplnenie voľného času. Sídlom OC Holubica je farnosť Podkriváň kde máme dve spoločenstvá. Lienočky sa venujú literárno - dramatickej tvorbe a dychová hudba Javorinka účinkuje pri kultúrnych a cirkevných podujatiach. Vo farnosti Kriváň sú dve spoločenstvá a to Horčičné zrnko pre staršie deti a spoločenstvo Siloe pre mládež. Farnosť Detva má spoločenstvo pre stretká, divadelné spoločenstvo František a spevokol Hosana. Spoločenstvo Halúzka tvoria animátori všetkých spomínaných spoločenstiev, kde sa pri svojich stretnutiach môžu zdieľať o svojej vodcovskej činnosti ale aj formovať svojho ducha. Členstvo v ZKSM nám prináša množstvo podnetov na rôzne aktivity, spolupatričnosť so spoločenstvami z celého Slovenska ale aj cestu k rôznym finančným zdrojom.

 

OC Spišská Nová Ves

Vedúci: Mária Francová
Kontakt: majkaf@zksm.sk

OC v kocke

OC Spišská Nová Ves je členom ZKSM od roku 2001. Združuje spoločenstvá v rámci Spišskej diecéze, ktorá územne zahŕňa tri regióny - Spiš, Orava, Liptov.
Spoločenstvá sú jednak rozptýlené do viacerých geografických oblastí, no i čo sa týka zamerania jednotlivých spoločenstiev vytvárajú pestrú škálu aktivít a služieb pre mladú kresťanskú verejnosť. Cieľovou skupinou je predovšetkým mládež vo veku od 16 do 30 rokov, avšak niektoré pracujú najmä s deťmi.
Zameranie spoločenstiev je teda rôzne, niektoré sa zameriavajú na službu spevom, modlitbou, vedením chvál vo svojich farnostiach, iné sú formačné – zamerané na formáciu mladých vo farnosti, ďalšie zasa na služby konkrétnym, najmä sociálnym, skupinám mladých v spoločnosti (Rómom, ľuďom postihnutým a pod.).
Nosné projekty predstavujú akcie, na ktorých spolupracuje niekoľko spoločenstiev. Napríklad sú to viaceré letné tábor pre mladých Rómov. Cieľom je preto systematickejšie sa venovať práci s rómskou mládežou a tvorivo využiť voľný čas detí počas prázdnin; vytvoriť priestor na realizáciu a formáciu rómskych i nerómskych vedúcich; neformálnou cestou vytvoriť v deťoch vzťah k spoločenstvu a tým nepriamo napomôcť rodičom pri výchove detí základom slušného správania, základom hygieny, k duchovnému a duševnému rozvoju. OC SNV je tiež spoluorganizátorom Diecéznej animátorskej školy vo Važci, ktorá ponúka základnú ročnú formáciu pre animátorov. Víziou oblastného centra je napĺňať potreby spoločenstiev ešte vo väčšom rozsahu (čo sa týka počtu), ale hlavne ešte vo vyššej kvalite servisu OC. T. j. vstúpiť do farností, v ktorých existujú aktívne spoločenstvá alebo stretká mladých a osloviť ich s ponukou spolupráce a členstva v ZKSM, najmä v geografických oblastiach Orava a Liptov.
Pravidelne sa niektorí členovia OC stretávajú 4 krát ročne, na akcii pod názvom Spišnet. Cieľom tejto akcie je vzájomné zdieľanie o situácii v jednotlivých spoločenstvách, budovanie siete kontaktov a spoločná modlitba s cieľom hľadania spoločnej vízie pre prácu s mládežou v Spišskej diecéze.
Ďalej sa spoločenstvá stretávajú nepravidelne na rôznych akciách, ako i vzájomne spolupracujú pri niektorých spoločných akciách.
Web stránky OC: 
www.gabkko.com
www.spolpavol.sk
www.spoldavid.sk
www.spolocenstvoku.sk

 

OC Stará Ľubovňa

Vedúci: Jana Pitoňaková
Kontakt: jn.hudakova@gmail.com

OC v kocke

Naše OC sa skladá z dvoch základných spoločenstiev, a to Spoločenstvo Dobrého Pastiera v Starej Ľubovni a Gréckokatolícke oázové spoločenstvo v Starej Ľubovni. Každé z týchto spoločenstiev má svoje špecifické zameranie.
Spoločenstvo Dobrého Pastiera má za základnú víziu formovanie mladých ľudí vo farnosti, budovanie hodnotných vzťahov medzi sebou a vzťahu s Bohom, je akoby takou prípravou mladých na zachovanie si pravých kresťanských, etických a morálnych hodnôt vo svojom živote aj v budúcnosti a posledným bodom vízie je evanjelizácia a ohlasovanie dobrej zvesti v okolí.
Gréckokatolícke spoločenstvo ON žije oázovou formáciou, ktorou formuje mladých ľudí vo farnosti a zároveň je toto spoločenstvo veľkým prínosom v evanjelizáciách hlavne východného Slovenska, ktoré sú dôležitou časťou jeho vízie.
Web stránky OC:
www.dobrypastier.com
www.son.sk

 

OC Košice

Vedúci: Miroslav Novák
Kontakt: zksmocke@gmail.com

OC v kocke

OC Košice sa venuje pravidelnej a systematickej práci s deťmi a najmä s mládežou v rámci košickej arcidiecézy. Spoločenstvá organizujú rôzne duchovné, vzdelávacie, formačné, športové a iné podujatia. Najväčšími spoločenstvami sú:
Arcidiecézne centrum pre mládež, ktoré organizuje arcidiecézne stretnutie mládeže, animátorské školy, športové podujatia (diecézny volejbalový a futbalový turnaj), konferencie o pastorácii mládeže, fórum mladých a pod.
Domček organizuje tri púte radosti, letný festival radosti, púte zrelosti, víkend dobrovoľníkov, duchovné obnovy a pod.
UPC Prešov a UPC Košice pracujú s vysokoškolákmi v rámci miest Prešov a Košice. Zameriavajú sa na neformálne vzdelávanie, rôzne kultúrne a športové aktivity a pod.
Menšie spoločenstvá spolupracujú s farnosťami, v ktorých sídlia a to rôznorodými vzdelávacími voľno-časovými, športovými a kultúrnymi podujatiami.
Web stránky OC: 
www.premladez.sk 
www.domcek.org
upc.unipo.sk

 

OC Bárka

Vedúci: Ivana Strelcová
Kontakt: ivana.potocnakova@gmail.com

OC v kocke

Do OC Bárka patria spoločenstvá z Prešovskej archieparchie, čo je v podstate severovýchodné Slovensko. Mladí tohto OC sa venujú najmä voľnočasovým aktivitám, a to aktívnemu a efektívnemu využívaniu voľného času napr. športom, kreatívnymi činnosťami, turistikou ale tiež rozvoju osobnosti jednotlivca formou neformálneho vzdelávania v rôznych, pre mladých zaujímavých a charakter formujúcich, oblastiach.
Naše OC aktívne spolupracuje s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie, CVČ v Juskovej Voli, kde sa nachádza aj Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka. Tam sa realizuje väčšia časť najmä pobytových, resp. víkendových aktivít. V spolupráci s týmito inštitúciami organizujeme a realizujeme aj školu pre animátorov, ktorá sa teší veľkému úspechu nielen z radov mladých, ktorí ju absolvujú, ale aj ich okolia, kde uplatňujú získané poznatky. Hlavným zámerom týchto aktivít v jednotlivých farnostiach, aj v OC ako takom, je, aby každý člen - teda každý mladý človek zažil spoločenstvo, pocit, že nie je sám a patrí do "partie", že sú ľudia, ktorým na ňom záleží.

 

OC Zefirín

Vedúci: Peter Horváth
Kontakt: horkas2@gmail.com

OC v kocke

Sme OC, ktoré sa nachádza na území Prešovskej a Košickej gréckokatolíckej eparchie. Najvýznamnejšou akciou nášho OC je Festrom - festival Rómskej hudby spojený s konferenciou pre ľudí pracujúcich s Rómskou menšinou. Tri spoločenstvá v OC (Archa, Archa Chmeľov, Jileskhere čhave) sú zamerané na prácu s Rómami vo farnosti a okolí s cieľom zlepšiť ich začlenenie do spoločnosti a neformálne vzdelávanie. Spoločenstvo Glorioly milosti je zamerané na prácu s mládežou v miestnej farnosti tiež formou neformálneho vzdelávania.

 

OC Aetós

Vedúci: Štefánia Čepová
Kontakt: stevka.cepova@gmail.com

OC v kocke

OC Aetós sa venuje prevažne pravidelnej a systematickej práci s deťmi a mládežou prostredníctvom animátorskej školy, neformálneho vzdelávania na tematických víkendovkách i jednodňovým či viacdňovým podujatiam zameraným na budovanie spoločenstva. Má záujem naučiť mladých ľudí zmysluplne využiť svoj voľný čas a orientovať sa v hierarchii hodnôt mladého kresťana. Ponúka vzdelávanie pre mladých ľudí, ochotných dať sa do služby pre ďalších mladých. Cieľom je budovať kultúru, ktorá podporuje rodinu a spoločenstvo a vytvára jasnú ponuku pre krásny a zmysluplný kresťanský životný štýl.
Počas roka sa nám darí organizovať pre mladých najmä tieto akcie: CAMP, Tematické víkendy, Cyklotúra, Kvetný víkend, Kvetná nedeľa, Túra s vladykom, Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový turnaj pre dievčatá, Mikulášsky stolnotenisový turnaj. Vzhľadom na to, že naše OC sa rozprestiera na území Košického samosprávneho kraja, kde žijú aj národnostné menšiny, sekundárnym cieľom je odbúravanie bariér medzi jednotlivými skupinami.

 

OC AC

Vedúci: Zlatica Dolná
Kontakt: ocaczksm@gmail.com

OC v kocke

Naše OC pozostáva z jednotlivých spoločenstiev, ktoré sú zamerané na rôzne vekové skupiny od malých detí až po zrelých mládežníkov. Hlavným cieľom je poskytnúť mladým priestor pre vzťahy, spoločenstvo, miesto kde sú vychovávaní a kde môžu rásť. Stretávame sa pravidelne každý týždeň, ale organizujeme aj nepravidelné podujatia ako rôzne výlety, konferencie a pod.

 

OC MPKS

Vedúci: Lucia Šmelíková
Kontakt: lucka@mpks.sk

OC v kocke

Cieľom OC je pripravovať programy pre mladých ľudí zamerané na rozvoj osobnosti mladého človeka, podporu samostatnosti, rozvoj morálnych kvalít a schopnosti nadväzovať kontakty, spolupracovať aj s inými mládežníckymi organizáciami pri príprave a realizácii programov pre mládež, podpora a realizácia kultúrnych aktivít (hudobné festivaly, koncerty a i.).

 

KOORDINÁTORI

Eduard Filo
eduard@zksm.sk

Miroslav Novák
miro@zksm.sk

 

SPOLOČENSTVÁ