Aktuálne grantové výzvy

  • EEA nadácia v roku 2018

Primárne plánuje smerovať svoju pomoc do dvoch oblastí:
Charitatívna oblasť, t.j. prípady zjavnej ľudskej a sociálnej núdze – tam, kde sa najťažšie hľadá pomoc, podporou ľudí a organizácií pracujúcich v tejto oblasti, jedným slovom tam, kde sa hasí to, čo už horí a páli.
Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody, atď., pričom spoločným menovateľom podporených aktivít v tejto oblasti je zasadiť to, čo bude ďalej rásť.
Uzávierka: Deadline: 31. október 2018
Web výzvy: http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/eea-nadacia-v-roku-2018.htm

 

  • E-TALENT

NADÁCIA TATRA BANKY grantovým programom E- Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňoch štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Uzávierka: Deadline: 2. november 2018. Maximálna výška podpory je 5 000 €.
Web výzvy: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

 

  • POMÔŽME DOBRU RÁSŤ

„Pomôžme dobru rásť" je grantový program podpory dobrovoľníckych združení, hnutí, neziskových organizácii, ako aj spoločenstiev dobrovoľníkov, ktorí sa stretávajú za účelom pomoci druhým bez oficiálne zvolenej štruktúry, či zaradenia do štruktúry iného hnutia. Europoslanec Miroslav Mikolášik chce podať pomocnú ruku dobrovoľníkom, ktorí sa pri svojej nezištnej službe druhým ľuďom stretávajú s potrebou finančnej podpory. Žiadať možno o finančný príspevok na realizáciu "projektu", ktorým môže byť konkrétna aktivita, materiálne vybavenie či úhrada z hľadiska účtovníctva netradičných výdavkov, ktoré však v kontexte základu dobrovoľníckej práce združenia, organizácie, či spoločenstva zohrávajú významnú úlohu a nesledujú iný cieľ ako pomoc druhým.
Uzávierka: Deadline: 11. november 2018. Maximálna výška podpory je 500 €.
Web výzvy: http://pomozmedobrurast.mikolasik.sk/

 

  • GESTO PRE MESTO - Zachovanie kultúrnych hodnôt

RAIFFEISEN BANKA podporí:
organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).
Uzávierka: Deadline: 15. november 2018
Web výzvy:
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/gesto-pre-mesto---zachovanie-kulturnych-hodnot.htm

 

  • VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME

NADÁCIA TESCO vyhlasuje 5. edíciu grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame", aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa. Celkovo bude medzi 231 projektov prerozdelená suma 169 400 €. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú granty vo výške 1 300 €, 600 € a 300 €.
Uzávierka: Deadline: 18. november 2018.
Web výzvy: https://tesco.sk/pomahame/

 

  • SPOLOČNE PRE REGIÓN 2019

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. V programe Spoločne pre región hľadáme projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v danom regióne. Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí: bezpečnosť, detí a mládež, environmentálne programy a vzdelávanie. V rámci programu Spoločne pre región 2019 bude prerozdelených 13 000 EUR. Program podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Prešovského a Košického kraja. Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s. r. o. Spoločne pre región je Karpatská nadácia.
Uzávierka: Deadline: 21. december 2018. Maximálna výška podpory je 2 500 €. Vyžaduje sa spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu.
Web výzvy: http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/spolocne-pre-region/

 

  • ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA vyhlasuje v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu výzvu na predkladanie žiadosti o podporu projektových zámerov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v SR.
Uzávierka: Deadline: 15. január 2019.
Web výzvy: http://www.zelenyvzdelavacifond.sk/