Aktuálne grantové výzvy

  • Svet plastelíny

Svet plastelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie, združenia a tábory. Cieľom je podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Žiadatelia sa môžu uchádzať o Giga balenie plastelíny (9 kg/10 farieb). Žiadateľ sa môže uchádzať maximálne o 10 balení, to znamená, najviac o 90 kg plastelíny. Vyhodnotenie súťaže: do 6-12 dní priebežne po predložení ponuky.
Uzávierka: Deadline: 30. apríl 2019
Web výzvy: https://www.svetplasteliny.sk/projektove-vyzvy/

 

  • Vy rozhodujete, my pomáhame

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis vyhlasuje šiestu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame", ktorého cieľom je podpora projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí žiadateľov. Územie Slovenska je v nej rozdelené na 77 regiónov, v rámci ktorých bude na základe výsledkov hlasovania verejnosti podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Program sa sústredí na oblasť: podpory komunít a komunitných aktivít, vzdelania detí a mladých ľudí a získavania zručností mladých ľudí a študentov, zdravia a podpory zdravého životného štýlu.
Uzávierka: Deadline: 5. máj 2019. Maximálna výška podpory je 1 300 €.
Web výzvy: https://tesco.sk/pomahame/

 

  • SPPravme To

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby, občianske združenia získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka (6 - 19 rokov) či celej komunity k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Podporené budú projekty zamerané na: podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporu zdravého životného štýlu, rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež, podporu ekovýchovy, rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce, detí, rodičov, učiteľov a komunity.
Uzávierka: Deadline: 9. máj 2019. Maximálna výška podpory je 1 500 €.
Web výzvy: https://www.nadaciaspp.sk/sk/sppravmeto/241

 

  • Nápad pre folklór

Nadácia Poštovej banky sa prostredníctvom grantu Nápad pre folklór rozhodla podporiť tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a s láskou snažia o zachovanie našich tradícií. Cieľom je podpora tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru.
Uzávierka: Deadline: 17. máj 2019. Maximálna výška podpory je 2 500 €.
Web výzvy: http://napadprefolklor.sk/

 

  • Podpora vzdelávania

Nadácia EPH vyhlasuje výzvu na podporu vzdelávania. Cieľom programu je umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach. Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s účasťou na školských, mimoškolských, medzinárodných súťažiach/aktivitách a pod. Ide najmä o náklady na: registračné poplatky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie, zdravotné a úrazové poistenie, učebné, výskumné materiály a pomôcky, materiál, iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.
Uzávierka: Deadline: 3. máj 2019. Maximálna výška podpory je 2 500 €.
Web výzvy: https://nadaciaeph.sk/podpora/

 

  • Oporný bod

Nadácia EPH vyhlasuje výzvu "Oporný bod". Zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.
Uzávierka: Deadline: 3. máj 2019. Maximálna výška podpory je 6 000 €.
Web výzvy: https://nadaciaeph.sk/detail-programu/oporny-bod

 

  • Šport na dosah 2019

Nadácia EPH vyhlasuje výzvu "Šport na dosah 2019". Cieľom programu je podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo sociálne znevýhodnení.
Uzávierka: Deadline: 3. máj 2019. Maximálna výška podpory je 2 500 €.
Web výzvy: https://nadaciaeph.sk/detail-programu/sport-na-dosah

 

  • Viac umenia

Nadácia Tatra banky už po ôsmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch. Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach: audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra, výtvarne umenie. V oblasti literatúry plánujeme v roku 2019 zmenu o ktorej vás budeme radi čoskoro informovať.
Uzávierka: Deadline: 27. september 2019. Maximálna výška podpory je 3 000 €.
Web výzvy: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

 

  • E- Talent

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové kritériá programu: originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu, praktickú využiteľnosť výstupov výskumu, medzisektorový prístup k výskumu, využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.
Uzávierka: Deadline: 1. november 2019. Maximálna výška podpory je 5 000 €.
Web výzvy: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

 

  • Kvalita vzdelávania

Od roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac. Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí „chcú vedieť viac", a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporíme aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.
Uzávierka: Deadline: 24. máj 2019. Maximálna výška podpory je 5 000 €.
Web výzvy: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/