Aktuálne grantové výzvy

  • PROGRAM ACTIVE CITIZENS FUND SLOVAKIA NADÁCIA EKOPOLIS

Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí vo Fonde bilaterálnej spolupráce v programe Active Citizens Fund na Slovensku (ACF).
ACF - Slovensko podporuje slovenské občianske združenia pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, chrániť ľudské práva a zabezpečiť občianske vzdelávanie a zlepšiť pozíciu zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom a ich participácii na verejnom dianí. Prierezovými prioritami programu je podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít, ako aj zlepšenie postavenia občianskych združení v spoločnosti. ACF - Slovensko podporuje projekty organizácií prostredníctvom otvorených grantových výziev v nasledovných témach: 1. Občianska participácia; 2. Obhajoba verejných záujmov; 3. Ľudské práva; 4. Zraniteľné skupiny; 5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Program je tiež zameraný na dve témy špecifické pre Slovensko: 1. Zlepšenie presahu do marginalizovaných regiónov a k marginalizovaným skupinám; 2. Posilnenie a inklúzia menšín, vrátane Rómov.
Uzávierka: Deadline: 1. február 2021 resp. do vyčerpania grantu 100 000 €. Maximálna výška podpory je 10 000 €.
Web výzvy: http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/active-citizens-fund--slovakia-2018.htm

 

  • ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA vyhlasuje v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu výzvu na predkladanie žiadosti o podporu projektových zámerov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v SR.
Uzávierka: Deadline: 15. január 2019.
Web výzvy: http://www.zelenyvzdelavacifond.sk/

 

• TU ŽIJEME A POMÁHAME

Karpatská nadácia vyhlasuje grantový program pod názvom Tu žijeme a pomáhame. Program podporí komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia , športové a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo, pričom v centre pozornosti týchto aktivít by mali byť deti a mládež.
Uzávierka: 10. február 2019. Maximálna výška podpory je 2 500 €.
Web výzvy:
http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/tu-zijeme-a-pomahame/

 

• GESTO PRE MESTO - PRÍRODNÉ A SOCIÁLNE PROSTREDIE

RAIFFEISEN BANKA žije s vami vo vašom meste, preto vyhlasuje grantovú výzvu na zlepšenie svojho okolia v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia. Reiffeisen banka podporí:
• aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
• iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
• obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).
Uzávierka: 15. február 2019. Maximálna výška podpory je 1 000 €.
Web výzvy: https://www.gestopremesto.sk/