Interný grant ZKSM 2015

V roku 2015 bol Interný grant ZKSM zameraný na päť oblastí:

- dobrovoľníctvo,

- participácia a sieťovanie,

- hodnota práce s mládežou,

- metodické materiály,

- angažovanosť detských spoločenstiev.

Celkovo sme prijali 62 žiadostí, z ktorých sme podporili 37 projektov. Napokon bolo uskutočnených 24 projektov v celkovej hodnote 5542 €.

V nasledujúcej časti nájdete krátky popis o každom z nich, aby ste sa nimi mohli inšpirovať a zapojiť sa v rámci vašich spoločenstiev do Interného grantu ZKSM 2016:

 

DOBROVOĽNÍCTVO

Projekt OC Trenčín-juh, spoločenstvo Stretko Beluša – Skultivovanie zanedbaného parku.

Spoločenstvo Stretko Beluša svojou dobrovoľníckou prácou umožnilo skultivovanie zanedbaného parku pri Pastoračnom centre v obci Beluša. Zrekonštruovaný park môže dnes poslúžiť nielen mládeži, ktorá sa stretáva v priestoroch pastoračného centra, ale aj širokej verejnosti, ktorá denne prechádza centrom obce. Úpravou parku sa podarilo vytvoriť exteriér vhodný pre organizáciu rôznych voľnočasových aktivít. Touto dobrovoľníckou činnosťou sa mladým z tohto spoločenstva tiež podarilo utužiť vzťahy medzi ďalšími zapojenými subjektmi - obyvateľmi obce, miestnou mládežou, farnosťou a základnou školou.

 

 

Projekt OC Aetos, spoločenstvo Anima - Vytvorme si miesto prijatia.

Vďaka podpore tohto projektu cez interný grant ZKSM sa nám podarilo upraviť a zrekonštruovať priestory v centre Košíc takým spôsobom, aby ich bolo možné využívať na tvorivé dielne, čajové či filmové večery až po diskusné fóra pre mladých i starších ľudí najmä z farnosti Košice - Staré mesto. Účelom projektu bolo zmobilizovať mladých, premeniť ich pasivitu na niečo kreatívne a podnetné, a tak im umožniť príležitosť dosiahnuť radosť z nezištnej práce. Miestnosť, ktorú sme upravili v minulosti slúžila na stretnutia detí, avšak vyžadovala si zrekonštruovanie či doplnenie nábytku, pretože pôvodný nábytok bol na stretávanie sa nedostačujúci. Úpravou interiéru sa podarilo rozšíriť možnosti využitia priestorov. Taktiež ich plánujeme ponúknuť k využívaniu aj tým skôr narodeným, ktorí vyjadrili túžbu stretávať sa na diskusných večeroch.

 

Projekt OC SNV, spoločenstvo Važec – Spišnet pomáha hneď

Spišnet je stretnutie vedúcich spoločenstiev v rámci Spišskej diecézy. Počas júnového organizačného stretnutia Spišnetu sa účastníci zapojili do dobrovoľníckej aktivity v obci Važec. Po dohode s vedením obce sa 19 dobrovoľníci pustili do renovácie plota a vstupnej brány na obecnom cintoríne. Toto úsilie chcelo tiež byť inšpiráciou pre ďalších vedúcich spoločenstiev, aby aj vo svojich dedinách či mestách prichádzali s iniciatívou k zlepšeniu svojho okolia a pomáhali rozvíjať vzťahy medzi spoločenstvami a verejnosťou.

 

Projekt OC Košice, spoločenstvo Alfa Košice – Daruj Kúsok seba

V minulom roku príspevkom sme z interného grantu ZKSM podporili aj úsilie mladých ľudí z okolia Košíc, ktorí vo svojom voľnom čase skrášľovali okolie ZŠ Cyrila a Metoda v Košiciach. Mladí dobrovoľníci pozbierali odpadky vo vonkajšom priestranstve školy, vymaľovali plot a postavili lavičky, slúžiace na oddych. 
Projekt bol zameraný na propagáciu dobrovoľníctva ako nadčasovej hodnoty a motivovania najmä mestskej mládeže 
k zapojeniu sa do diania v ich vlastnom okolí. Tu je niekoľko fotografií, kde môžete vidieť, ako sa im v tom darilo.

 

Projekt OC Banská Bystrica, spoločenstvo Maják – Spoločne za záchranu amfiteátra.

Interným grantom podporilo ZKSM v min. roku aj projekt Spoločne za záchranu Amfiteátra v otvorenom areáli DCM v Španej Doline. 
Vďaka tomu sa podarilo zrekonštruovať lavičkovú časť prírodného amfiteátra a vytvoriť pohodlný priestor pre realizáciu podujatí širokej verejnosti. 
Cieľom projektu tiež bolo motivovať mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do života nielen v rámci svojich spoločenstiev, ale v spolupráci s inými inštitúciami. Rovnako bolo cieľom vzbudiť v mladých zodpovednosť a záujem o skvalitňovanie života v spoločnosti či obnovu verejných priestranstiev prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

 

Projekt OC Bratislava, spoločenstvo KMBA – Emericum, miesto prijatia.

ZKSM v min. roku podporilo aj projekt Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, ktorá sa podujala zrekonštruovať prízemie Domu pre mladých – Emiricum – aby mohlo slúžiť svojmu poslaniu, mladým ľuďom, ktorí tu nachádzajú pokoj, oddych, načerpanie nových vedomostí a skúseností, ktoré rozdávajú ďalej vo svojich rodinách a školách.

 

Projekt OC Bratislava, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina – Kvalitnejšie verejné priestory Ružinov

V mestskej časti Ružinov sa nachádzalo zanedbané verejné priestranstvo (zábradlie a zastávky), kde denne prechádzalo množstvo ľudí. V rámci projektu sa tieto priestory podarilo opraviť, namaľovať, staré a nefunkčné nahradiť novými a tak zvýšiť bezpečnosť okoloidúcich. V rámci toho sme mali možnosť rozvíjať vzťahy medzi aktívnymi ľuďmi v rámci prevzatia zodpovednosti za svoje okolie.

 

Projekt OC Košice, Spoločenstvo  Spoločenstva MaranaTha - Domčekovo rozžiar sa.

Týmto projektom sa usilovali upraviť, skrášliť a zefektívniť využívanie vnútorných a vonkajších priestorov so záhradou v komunitnom centre v Ľubotiaciach. Vnútorné priestory boli využívané len sporadicky, čo malo dopad na jeho dosť zanedbaný vzhľad. Vonkajšie priestranstvo bolo málo podnetné a upravené a tiež bolo nedostatočne využité okolie a záhrada centre. Problémom bol nezáujem o trávenie voľného času širšej verejnosti práve v týchto priestoroch centra. Úsilím Spoločenstva MaranaTha teda bolo skrášliť, vniesť nápad a kreativitu do týchto priestorov a spolu s dobrovoľníkmi z OZ KreDO a z obce Ľubotice vytvoriť "Domčekovo", ako miesto, kde by sa všetci cítili dobre.

 

Projekt OC SNV, Spoločenstvo  Akticcentrum – Sused, poď von.

Iniciatíva projektu prírodného amfiteátra vyšla ako alternatíva k panelákovej anonymite susedstva rodín, žijúcich v meste Dolný Kubín. V jednom zo sídlisk, sme objavili ideálnu trávnatú plochu, ešte pred tým, ako by tam niektorý z investorov postavil ďalšiu z bytoviek.
Projektom "Sused, poď von!" sme chceli vyzvať ľudí nášho mesta do týchto nami vybudovaných priestorov, a tak spojiť ľudí z celého mesta. Chceme vytvárať priestor pre nové priateľstvá, nové projekty a iniciatívy občanov nášho mesta. Tým sme chceli predísť izolovaniu nášho spoločenstva a posilnenie susedských vzťahov spájaním generácií v príjemnej rodinnej atmosfére na prírodnom amfiteátri. Akciu "Sused, poď von!" chceme robievať pravidelne pre celé mesto najmä v letných mesiacoch.

 

 

Projekt OC Trenčín - Juh, Spoločenstvo  Južania – Farský deň.

Táto akcia bola zameraná na ľudí z farnosti Trenčín - Juh, členov modlitbových skupiniek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia. Realizáciou tohto projektu spoločenstvo reagovalo na nedostatočnú komunikáciu medzi miestnymi a farskými skupinami a ich nedostatočnú spoluprácu. Hlavným úsilím bolo ponúknuť podnet pre zmenu a aktívnym spôsobom sa pokúsiť vytvoriť priestor pre zjednotenie v spoločnom úsilí o pozitívnu zmenu.
Ťažisková akcia podujatia trvala jeden deň a pozostávala zo sv. omše, kultúrneho programu, predstavenia jednotlivých spoločenstiev, vyučovania zameraného na budovanie jednoty vo farnosti, spoločnej prípravy občerstvenia pre celú farnosť, upratovania verejného priestranstva v blízkom okolí, kostola a opravy detského ihriska v blízkosti kostola.

 

 

Projekt OC Zvolen, Spoločenstvo  Phorum – Nech je naše centrum krajšie.

Ako mladí dospelí ľudia veľmi citlivo vnímame problémy spoločnosti a pociťujeme potrebu reflektovať na ne. Týmto projektom sme sa usilovali vytvoriť príležitosť a priestor na stretnutie mladých ľudí. Zároveň bolo našou snahou zapojiť ich do zmysluplnej činnosti a budovať zdravé vzťahy nás mladých s ostatnými obyvateľmi našej komunity. V našej práci spolupracujeme s Centrom univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov a v ich priestoroch sa stretávajú rôzne spoločenstvá. Chceli sme upraviť a vylepšiť okolie verejného priestranstva budovy CUP EU vo Zvolene, natrieť plot, upraviť chodníky, parkovisko a sfunkčniť bránu, ktorá bola stará a nefunkčná.

 

 

Projekt OC Trenčín - Juh, Spoločenstvo  Južania – Modrý koberec.


Realizáciou projektu sme reagovali na potrebu zlepšenia prostredia, v ktorom sa stretávajú a formujú mladí ľudia, mladí kresťania. Miestnosť nazývaná "modrý koberec" slúžila ako klubovňa pre mnohé stretnutia, spoločenstvá, modlitbové skupinky a dobrovoľnícke projekty pôsobiace v našej farnosti.
Aktivity projektu v sebe zahŕňali: výroba nábytku - stôl, sedacie súpravy, poličky, skrinky, komody, nástenky, barový pult. Toto všetko sme sa usilovali vyrobiť vlastnoručne - chceli sme naplno využiť dary, talenty a potenciál mladých ľudí z nášho spoločenstva a tak prispieť ku skrášleniu miesta, kde trávime väčšinu svojho voľného času.

 

 

Projekt OC Trnava - Juh, Spoločenstvo  Katedrálnici – Kráľovstvo.


Ľudia v našom meste sú často pod nadvládou depresie, uponáhľanosti, smútku a málokto očakáva niečo 'len tak'. Chceli sme zmeniť túto situáciu a aj prakticky pomôcť vyčistením parku od odpadkov.
Projekt bol zameraný na motivovanie mladých ľudí k nezištnej pomoci a potrebám druhých.Tiež sme v rámci projektu využili možnosť motivácie mladých k praktickej činnosti skrášľovania mestského prostredia pre obyvateľov Trnavy a aspoň takouto činnosťou prispieť svedectvu o nezištnom dávaní sa.
Naším cieľom bolo prejaviť kresťanstvo v praxi:
- motivovať mladých dávať niečo zo seba zadarmo druhým
- priniesť radosť ľuďom v našom meste
- vytvoriť jedno 'kráľovské' popoludnie, kde by si každý prišiel na svoje. 

 

SIEŤOVANIE

OC Trnava - Spol Katedrálnici

V našom meste funguje viacero kresťanských spoločenstiev mladých i starších, no vzájomná spolupráca často zlyháva či až nefunguje.Taktiež sa ľudia často sťažovali na zlé fungovanie systému nielen v meste, ale aj v celom štáte, preto by sme chceli, aby sa táto situácia zmenila k lepšiemu. Modlitbové obchádzanie hradieb mesta vychádza z knihy Jozue. Rovnako ako bolo po obchádzaní dobyté Jericho, chceli sme priniesť zmenu do rôznych oblastí. Obchádzanie hradieb bolo rozdelené na 7 samostatných okruhov zameraných na 7 kľúčových oblastí - vrchov: umenie a kultúra, obchod, vzdelávanie, rodina, vláda, médiá a náboženstvo. Každá oblasť bola sprevádzaná krátkym svedectvom človeka z danej oblasti a tiež sprievodným programom v mestskom parku s vystúpením hudobných kapiel a aktivitami pre deti. Pre starších bola v Kostole sv. Jakuba pripravená adorácia.

 

 

OC SNV – Spoločenstvo Važec - Spišnet pomáha spájať mladých

Spišnet je miestom stretnutia vedúcich spoločenstiev. Týmto projektom sme sa usilovali pomôcť prepojiť spoločenstvá Spišskej diecézy. Podarilo sa nám zosieťovať spoločenstvá pomocou interaktívnej mapy (mapbox), ktorá je zverejnená na webe (www.komisia.sk). 

 

OC GFC - Spol. Mladých Rómov - Sieťovanie vedúcich a členov spoločenstiev pracujúcich v rómskych komunitách

Projekt Sieťovanie vedúcich a členov spoločenstiev pracujúcich v rómskych komunitách bol zameraný na organizáciu regionálneho stretnutia vedúcich, členov i nečlenov spoločenstiev ZKSM, vykonávajúcich svoju činnosť medzi Rómami v okolí Vranova nad Topľou, Kežmarku a Starej Ľubovne. Prostredníctvom prednášok, zdieľania a výmeny skúseností sme chceli podnietiť a povzbudiť vedúcich a mladých ľudí pre prácu s deťmi a mládežou v rómskych komunitách.

 

METODIKA

OC SNV - Spol. pri KU - Spoznávame Boha Otca

Deti v našom spoločenstve majú pravidelné stretnutia, a tak sme chceli, aby počas nich spoznávali Boha, učili sa modliť, zažívali spoločenstvo a rástli v duchovnom živote. Materiály pre túto vekovú skupinu jestvujú len prevažne v cudzích jazykoch. Preto sme sa rozhodli vytvoriť metodiku, prihliadajúc na našu mentalitu, naše prostredie a na víziu spoločenstva. Usilovali sme sa naučiť deti na základe jednotlivých tém Starého zákona zážitkovými metódami aplikovať biblické princípy do svojho vlastného života a rozvíjať u detí hodnoty a čnosti. 

 

OC Bárka - Spoločenstvo Sekčov - 3D dávaj dobro ďalej.


Neúctivé správanie detí a mladých k seniorom, veľké medzigeneračné rozdiely, nevedomosť...aj to sú dôvody, pre ktoré u nás často vznikajú medzigeneračné bariéry.
V tomto projekte sme sa usilovali zamerať sa na ich prekonávanie prostredníctvom aktivít a diskusie s deťmi a mladými zo spoločenstva Prešov-Sekčov, priblížiť im príčiny a dôsledky starnutia, ich vplyv na ľudský organizmus a tiež základy asertívnej komunikácie. Tieto poznatky využili počas stretnutia so seniormi, kde sa spoločne rozprávali a trávili pekný čas spolu s týmito vzácnymi ľuďmi. Takýmto spôsobom sme sa usilovali vytvoriť medzigeneračné mosty a zároveň viesť mládež k dobrovoľníctvu.