ZREALIZOVANÉ AKTIVITY Z INTERNÉHO GRANTU 2014

OC Kéfas, spoločenstvo Prameň – „Božie deti na ceste za Otcom"

 

Cieľom projektu je zorganizovať trojdňový pastoračný výlet pre skupinu rómskych detí a mládeže našej obce. Účastníci sa zapoja do aktivít, ktoré im zábavnou a hravou formou sprostredkujú základné pravdy Evanjelia. Okrem toho strávime spoločný čas turistikou, výletom Čiernohronskou železničkou, návštevou Lesného skanzenu vo Vydrove, športom a hrami.

Účastníci výletu pochádzajú zo sociálne zlých pomerov, kde je málo pozitívnych vzorov správania. Typickým problémom v našich osadách je alkoholizmus, nezamestnanosť a bezcieľnosť života u mladistvých a dospelých.Chceme im tiež poskytnúť možnosť stráviť čas s animátormi Pastoračného centra Rómov, ktorí môžu byť pre nich pozitívnymi vzormi.

 

OC Bratislava, Spoločenstvo Nemecký Anem – „Letný pobyt Nemecký anem"

  

Pobytovo-vzdelávacie podujatie s medzinárodnou účasťou zamerané na vekovú skupinu mládeže 15 - 26 rokov, ktoré formou neformálneho vzdelávania, workshopov, tímových a spoločných aktivít rozvíja hodnotový systém mladého človeka, vedie ho k tolerancii, spolupráci, participácií na aktivitách. Zúčastnení, ktorí pochádzajú z rozličného kultúrneho, sociálneho a spoločenského prostredia majú možnosť interkultúrne sa spoznávať. Mládež s postihnutím, ktorá sa bežne pohybuje v uzavretejších skupinách a má obmedzené možnosti, je integrovaná do programu so zdravými účastníkmi projektu. Keďže už v minulosti sme mali veľmi pozitívne skúsenosti zo strany takto vyčlenených mladých ľudí, pre ktorých to bolo motivujúce a priateľské prostredie, rozhodli sme sa začleniť ich vo vyššom počte do nášho programu. Ďalšou skupinou sú mladí z Ukrajiny, ktorí majú možnosť začleniť sa do programu podporujúceho demokratické proeurópske hodnoty a tak podporiť formačný a vzdelávací proces tejto mládeže. Zároveň sa všetky zúčastnené strany navzájom obohacujú, odovzdávajú si doterajšie skúsenosti a participujú na spoločných úlohách, ktoré vedú k jednote, súdržnosti a rešpektovaniu druhého.

 

Lifenet – sieťovanie:

OC Aetos, Spoločenstvo Anima – „Dajme hlavy dohromady" – Lifenet - východ

 

Projekt by sa mal realizovať za účelom združenia lídrov mládežníckych skupín z rôznych oblastí východného Slovenska, presnejšie Košického kraja. Po aktivitách zameraných na zoznámenie sa by nasledovala prednáška o nevyhnutnosti práce s mládežou a nenahraditeľnosti lídrov mládežníckych skupín spojená s diskusiou a zdieľaním sa so skúsenosťami zo svojej práce. Všetky tieto aktivity majú za úlohu zblížiť zúčastnených, vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré bude schopné spolupráce.

Sobota bude vyhradená na praktickú aplikáciu získaných skúseností z práce s mládežou a všetky aktivity budú zamerané na zostavenie programu pre letné stretnutie mladých. Lídri mládežníckych skupín budú rozdelení do menších skupiniek, ktoré budú mať na starosti tvorbu jednotlivých častí programu. Svoje výsledky nakoniec odprezentujú pred všetkými zúčastnenými. Najlepšie nápady sa zrealizujú počas spomínaného letného stretnutia. Prostredníctvom workshopov rozvíjať tvorivosť a kreativitu zúčastnených. 

OC Bratislava, Spoločenstvo KMBA – Lifenet - západ

 

Projekt Lifenet západ sme pripravili za účelom napĺnania vízie ZKSM. Hlavným cieľom projektu je, aby sme motivovali lídrov spoločenstiev a ich zástupcov k ativnemu budovaniu Božieho kráľovstva pomocou budovania vzťahov a vzájomnej spolupráce. V rámci západnej provincie funguje veľa spoločenstiev, ktoré sa vzájomne nepoznajú.  Každé spoločenstvo funguje viacmenej samostatne, nieje nastavené na spoluprácu. Sú rôznorodé spoločenstvá, ktoré majú rôzne zameranie, dary a talenty. Je to podporný projekt pre sieťovanie lídrov spoločenstiev a ich zástupcov za účelom budovania funkčnej  spolupráce a vzájomných vzťahov.

 

72 hodín

OC Zvolen CUP – Spoločenstvo Phorum – „Čistenie okolia kláštora a ochrana proti holubom"

Ako mladí ľudia veľmi citlivo vnímame problémy spoločnosti a pociťujeme potrebu reflektovať na ne. Chceme vytvoriť príležitosť a priestor na stretnutie mladých ľudí a zapojiť ich do zmysluplnej činnosti. Vytvárať a budovať zdravé vzťahy nás mladých ľudí s ostatnými obyvateľmi, spoločenstvami a skupinami našej komunity.

Cieľom je upratať okolie kláštora, chodníky, steny, trávniky od škodlivých vtačích výtrusov, pierok a iného biologického materiálu. Poupratovať okolie od odpadkov a iných materiálov, skrášliť okolie kláštora pokosením trávnikov. Ďalším cieľom je šetrným spôsobom zabrániť sadaniu a hniezdeniu vtákov namontovaním /nalepením špeciálnym lepidlom/ mechanických prostriedkov na okná, rímsy a okrajové časti budovy

OC Snina – „Po ovocí ich poznáte"

 

Projektom poukazujeme na nedostatok komunikácie a stretávania sa medzi mladými, ale aj rodinami. Dnešný svet je uponáhľaný a plný virtuálnych pomôcok, kedy sa v medziľudských vzťahoch vytráca vzájomná komunikácia, interakcia a spolupráca, a preto chceme prostredníctvom nášho projektu aspoň z časti eliminovať tento "trend". Navyše chceme mladým ukázať potrebu a krásu dobrovoľníctva, ktorým môžu zvýšiť kvalitu života vo svojom okolí.

 

Prvou aktivitou je pomôcť Mestu Snina s renováciou turistického chodníka a tiež aj s prácami pri našom kostole. Budeme maľovať stenu pri multifunkčnom ihrisku, vydláždime zem pod lavičkami a pomôžeme s terénnymi úpravami. Druhou aktivitou projektu je zorganizovanie Rodinných hier, kde mladí pripravia športovo-kultúrne popoludnie pre rodiny. Súčasťou aktivít budú najmä stanovištia: športové, vedomostné, kulinárske, kreatívne atď., kde budú rodiny medzi sebou súťažiť. Pre tento typ aktivity sme sa rozhodli preto, lebo krátko pred tým bude medzinárodný deň rodiny a takto si chceme uctiť rodinu.

 

OC Spišská Nová Ves – Spoločenstvo JKM – „Rekonštrukcia cirkevnej budovy"

 

 

Rozhodli sme sa zorganizovať opravu cirkevnej budovy. Ide o bývalú školu, ktorá bola reparovaná v 90.-tych rokoch. Dnes je jej stav viac ako žalostný. Je to budova, kde sa stretávame mladí z miestneho spoločenstva a taktiež ďalší mladí, ktorí sem prichádzajú stráviť chvíle pri stolnom futbale alebo stolnom tenise. Konkrétne chceme v budove opraviť poškodenú omietku, obrúsiť a namaľovať okná, opraviť osvetlenie a kľučky na dverách. Do týchto činností chceme zapojiť mladých z nášho spoločenstva ako aj ďalších, ktorí navštevujú budovu, tiež aj staršiu generáciu a tak upevňovať naše vzťahy a spoločne vytvoriť priestor, ktorý sám o sebe vytvára pohodlie a umožňuje sa mladým stretať mimo ulíc a pubov.

 

OC Spišská Nová Ves – Spoločenstvo Srdce leva – „Vráťme život do detských sadov"

 

V súčasnosti žije v obci Liptovské Sliače vyše 3800 obyvateľov. Fungujú tu mnohé mladé rodiny s malými deťmi. Jediné pre verejnosť prístupné dva detské sady v obci sú značne poškodené vandalizmom, zlým zaobchádzaním, poveternostnými podmienkami a sú tiež technicky a bezpečnostne nevyhovujúce. Detské pieskoviská sú znečistené, piesok v nich je nevyhovujúci na hranie. O sady v obci je veľký záujem hlavne zo strany mamičiek s deťmi, ale súčasný stav detských sadov nie je vhodný a bezpečný na hranie. Je potrebné vymeniť zhnité drevené konštrukcie detských atrakcií, opraviť ich, dokúpiť hojdačky a opraviť ich konštrukcie, vymeniť piesok v pieskoviskách a všetko nanovo vymaľovať a upraviť areál detského sadu.

Chceme vyjsť z našej komunity a poslúžiť v našej obci dobrovoľníckou prácou. Chceme mladým poskytnúť priestor pre zmysluplné využitie voľného času, upevnenie priateľstiev a získanie nových zručností.

 

OC Prievidza, Spoločenstvo Piar – „Pozdvihnime svoje mesto"

 

V rámci projektu Pozdvihnime svoje mesto sa zameriame na úpravu dvoch lokalít v meste Prievidza. Prvou lokalitou je časť parku v centre mesta, kde sa v súčasnosti často zdržiavajú ľudia bez domova. Je to miesto s lavičkami a so zeleňou pri chodníku. Naším cieľom je očistiť toto miesto od odpadkov a obnoviť zeleň priamo pri chodníku. Druhou lokalitou je park Piaristickej spojenej školy, ktorý sa nachádza tiež v centre mesta. Park si vyžaduje výsadzbu niekoľkých drevín po tom, ako sa v tejto časti začalo budovať parkovisko. Samotná výsadzba drevín vráti parku aspoň čiastočne zeleň, ktorá bola pri výstavbe parkoviska zničená. Celý projekt bude realizovaný mladými dobrovoľníkmi zo Spoločenstva Piar.

 

OC Košice, Spoločenstvo Omrvinka – Spolu vytvoríme krajší zajtrajšok"

 

 

Naši mladí vo farnosti sú málo iniciatívni v pomoci iným bezodplatne, len z veľmi malej časti sa zapájajú do spoločných projektov, čoho dôsledkom je nedostatočná komunikácia a nesúdržnosť kolektívu mladých; tento stav je potrebné riešiť, aby nenastala väčšia rezervovanosť a vzťahová izolácia mladých. V rámci nášho projektu ide o zaktivizovanie mladých ľudí a motivovanie ich k pomoci pri úprave okolia kostola, konkrétne úprave terénu, trávnika, oprave a natieraniu plota i múrikov, vyčistenie chodníkov. Mladí sa vďaka týmto činnostiam zdokonalia v manuálnych prácach, objavia v sebe tiež iné danosti estetického či organizačného charakteru. Takisto sa týmto projektom vytvorí priestor na komunikáciu a spoluprácu mladých ľudí so staršími aj mladých navzájom. V neposlednom rade je tu predpoklad na zvýšenie záujmu mladých o dobrovoľnícku prácu a taktiež formovanie mladých ľudí a ich hodnotového rebríčka. Projekt je zameraný na mladých ľudí z farnosti Soľ, ktorí sú ochotní zapojiť sa do dobrovoľníckej práce a urobiť tak niečo viac pre svoje okolie i pre seba. Snahou bude vytvorenie atmosféry vzájomnej dôvery a rešpektu vo vzťahu k zúčastneným dobrovoľníkom - mladých a ich rodičom. Zapojením oboch týchto skupín sa vytvorí základ pre fungujúce spoločenstvo.